Get Adobe Flash player

Login Form

1666758
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
183
240
183
1556
1666758

Your IP: 34.239.172.52
2020-04-05 13:31
 

            โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๑ และ ๑๔๒/๑ ถนนขุนแผน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดปราสาททองเป็นสถานที่ เล่าเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบถาวร ๐๐๔ ขึ้น ๑ หลัง ซึ่งนายสะอาด จันทน์ผา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการของเงิน ก.ศ.ส. จากรัฐบาลมา สร้างในที่ดิน ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา และใช้เป็นอาคารเรียนจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รื้อถอนและก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑๒ ห้องเรียนแทน

       ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้นปีละชั้น คือ ป.๕, ป.๖ และ ป.๗ ตามลำดับ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้ทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๓๓
     ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๓๓ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓ และใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ใช้หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๓๓ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๔๖) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒
      ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๑ ได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๖) ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายนามผู้บริหารโรงเรียน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)
          1. นายไสว สงเคราะห์ พ.ศ. 2480 – 2484
          2. นายสนิท เขมะพรรค พ.ศ. 2484 – 2485
          3. นายนาวา อินทรทัต พ.ศ. 2485 – 2486
          4. นายแพ ปรีสวัสดิ์ พ.ศ. 2486 – 2487
          5. นางศรีสุข ไชยะสนิท พ.ศ. 2487 - 2489
          6. นายสุรจิต บุรุษชาติ พ.ศ. 2489 - 2492
          7. นายละเอียด ศิลปชัย พ.ศ. 2492 - 2495
          8. นางประยูร สิงหารุณ พ.ศ. 2495 - 2524
          9. นางสุรคณา มาแสง พ.ศ. 2524 – 2525 (รักษาการ)
          10. นางเยาวลักษณ์ หมื่นสุกแสง พ.ศ. 2525 – 2544
          11. นางจรรยา ทองอำไพ พ.ศ. 2544 – 2551
          12. นายมารินทร์ เฆมดี พ.ศ. 2551 – 2558
          13. นางวิภาวรรณ  บุญชูส่ง   8 มกราคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน 2559
          14. ดร.พรรณมาส  พรมพิลา  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน