Get Adobe Flash player

Login Form

1625596
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
522
672
3684
13012
1625596

Your IP: 54.224.91.246
2018-06-22 22:19
 

 วิสัยทัศน์
           เป็นสถานศึกษาชั้นนำมีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย สิ่งแวดล้อมที่ดีและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของสังคมภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
 2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยที่ดีงาม
 3. จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
 4. จัดการเรียนตรงตามหลักสูตรมีการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สร้างศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
 6. ปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 7. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 8. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาและความเป็นเอกภาพ ให้มีการกระจาย
     อำนาจในการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
 9. ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
 10. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้ทันสมัย
 11. จัดโภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก้ปัญหาโภชนาการเกินในโรงเรียน

 

 

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ