Get Adobe Flash player

Login Form

1718905
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
108
163
271
3528
1718905

Your IP: 107.23.176.162
2019-02-18 12:49
 

 วิสัยทัศน์
           น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ  พัฒนาการสมวัย  จิตใจแจ่มใส  ให้ส่วนร่วม

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

2.ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีงามตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน

4.จัดการเรียนตรงตามหลักสูตรมีการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

5.สร้างศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ทันสมัย

6.ปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

7.ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

8.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาและความเป็นเอกภาพ ให้มีการกระจายอำนาจในการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

9.ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

10.ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้ทันสมัย

11.จัดโภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก้ปัญหาโภชนาการเกินในโรงเรียน

12.ส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

13.ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้เด็กเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน

14.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง