Get Adobe Flash player

Login Form

1796606
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
24
198
714
4383
1796606

Your IP: 3.93.75.242
2019-11-21 02:19

 

ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล ๒
 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ท่องเที่ยวเอเชียและดินแดนโอเชียเนีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒
วัดปราสาททอง
 จังหวัดสุพรรณบุรี 

นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ
การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง ภาษาดีมีอยู่รอบตัว สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง นางไพรวรรณ  อินทร์ใจเอื้อ

รายงานผลพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาด้านการฟังและการพูดชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวพิกุล  พงษ์ศรี

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกอร์ลาซและอีลี่เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าสาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

นางวาสนา  ชมภูพลอย

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนงรัก ไตรยาลักษณ์

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนวรัตน์ อ่อนพันธ์

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางบุปผา สิงห์สถิต
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรื่อง อยุธยาน่าเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางบุปผา สิงห์สถิต
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลชุด  “มหัศจรรย์โลกฟุตบอล”  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นายกิตติ  พึ่งพิทยานนท์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ย
เพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายประเวศ  สุนทรวิภาต
การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เรียนรู้พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวกมลวรรณ พรหมลิ
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนรเทพ สังข์วรรณะ