Get Adobe Flash player

Login Form

1558434
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
39
484
3569
8629
1558434

Your IP: 50.17.0.220
2018-02-18 01:22

 

ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล ๒
 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ท่องเที่ยวเอเชียและดินแดนโอเชียเนีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒
วัดปราสาททอง
 จังหวัดสุพรรณบุรี 

นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ
การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง ภาษาดีมีอยู่รอบตัว สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง นางไพรวรรณ  อินทร์ใจเอื้อ

รายงานผลพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาด้านการฟังและการพูดชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวพิกุล  พงษ์ศรี

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกอร์ลาซและอีลี่เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าสาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

นางวาสนา  ชมภูพลอย

รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางพัชรินทร์  โพธิ์เผื่อนน้อย

การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายธนเสฏฐ์ ภีมธนารัชต์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ภาษาไทยร่วมกับเทค นิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางตฤณกร พวงวรินทร์
การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี นางตฤณกร พวงวรินทร
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลชุด  “มหัศจรรย์โลกฟุตบอล”  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นายกิตติ  พึ่งพิทยานนท์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ย
เพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายประเวศ  สุนทรวิภาต
การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เรียนรู้พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวกมลวรรณ พรหมลิ
การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๓
วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ